O B W I E S Z C Z E N I E   

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS od dnia 8 lipca br. prowadzi prace terenowe na gruntach leśnych gminy Gorzów Śląski, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zmierzające do opracowania Uproszczonych Planów Urządzania Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasów. Prace te zlecone zostały przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie. Inwentaryzacją zostaną objęte grunty stanowiące lasy ujęte w ewidencji gruntów oraz grunty uznane za lasy podczas inwentaryzacji, które w ewidencji figurują obecnie jako inne użytki.

W związku z prowadzoną inwentaryzacją -właściciele gruntów nie będących lasami, a pokrytych drzewostanami pochodzącymi z samosiewów, proszeni są o uporządkowanie tych gruntów, gdyż w trakcie prac grunty te mogą zostać uznane za lasy i zostanie dla nich sporządzony plan urządzeniowy.

Prace inwentaryzacyjne będą prowadzone do 31 lipca 2014r. W terminie do 31 sierpnia 2014r projekty planów urządzeniowych lasów zostaną wyłożone do publicznej wiadomości na okres 60 dni.

W tym czasie właściciele lasów będą mieli możliwość zgłaszania uwag do projektów planów. Druki formularzy do zgłaszania uwag będą dostępne w Urzędzie Gminy Gorzów Śląski.

Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu w związku z prowadzonymi pracami jest Robert Nowakowski tel. 602 116 948

 

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Artur Tomala