PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W ZDZIECHOWICACH- ODBIÓR

W dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 11:00 w m. Zdziechowice odbył się odbiór techniczny realizowanej przez Gminę Gorzów Śląski inwestycji pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach, gm. Gorzów Śląski". Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia przebudowanej drogi dokonał Burmistrz Gorzowa Śląskiego - Rafał Kotarski w asyście Sekretarza Miasta - Marcina Grabowskiego, przedstawiciela wykonawcy zadania - Prezesa Zarządu LARIX Sp. z o.o. Kajetana Sowy oraz Radnej Miejskiej Gorzowa Śląskiego - Jadwigi Jabłońskiej.
Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 408.075,14 zł natomiast dofinansowanie jakie udało się pozyskać na ten cel z budżetu Województwa Opolskiego to 144.500,00 zł.
Zakres zrealizowanej inwestycji obejmował m.in.: roboty przygotowawcze i ziemne, korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, przebudowę dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 487 wraz z montażem przepustów rurowych, wykonanie nowej konstrukcji jezdni i zajazdów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70, wykonanie nawierzchni zjazdów oraz poboczy utwardzonych, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe).
W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano:
• 572,5 mb jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 3 i 3,5 m (ok. 2021 m2),
• 17,5 mb jezdni o nawierzchni z kostki granitowej na zjazdach z DW 487 (ok. 171 m2),
• 9 zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (112 m2),
• 7 zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego (88 m2),
• 1180 mb pobocza utwardzonego kamieniem bazaltowym (669 m2).
Mamy nadzieję, że przebudowana droga gminna będzie służyła mieszkańcom przez wiele kolejnych lat.