Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.