NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Rada Miejska Gorzowa Śląskiego podjęła Uchwałę Nr XL/308/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/211/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Zmianie uległa miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi:

1) 36 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość (jeżeli nieruchomość zamieszkują jedna lub dwie osoby)

2) 115 zł od gospodarstwa domowego (w przypadku zamieszkiwania trzech, czterech lub więcej osób)

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn:
a) 2,00 zł oraz liczby osób zamieszkującą daną nieruchomość,
b) 5 złotych oraz liczby gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość.

Gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zobowiązany jest do ponoszenia podwyższonej miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
1) 72 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość
2) 230 zł od gospodarstwa domowego.

 

Jeżeli dana nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Do dnia 31 maja 2022 roku do wszystkich mieszkańców zostaną dostarczone pisemne zawiadomienia o zmianie stawki.

 

STAWKI OPŁAT BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD 1 CZERWCA 2022 ROKU