Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK – jest to miejsce w którym mieszkańcy mogą w bezpłatny i łatwy sposób pozbyć się niemal wszystkich posegregowanych odpadów w tym odpadów problemowych.

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Grupa odpadów

Kod odpadu

Nazwa odpadu

Odpady Suche

15 01 06

 

Makulatura

gazety, czasopisma, prospekty, katalogi i reklamy, papierowe torby na zakupy, książki, zeszyty, papier biurowy i kserograficzny, kartony, tektury i koperty,

Metale

puszki aluminiowe i stalowe, garnki, narzędzia metalowe, drobny złom, folie aluminiowe, nakrętki do słoików, kapsle

Tworzywa sztuczne

plastikowe butelki po napojach, olejach spożywczych i kosmetykach, opakowania po płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe reklamówki i worki, koszyczki po owocach i wyrobach garmażeryjnych, opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku czy napojach

Odpady z tworzyw sztucznych nieopakowaniowe

20 01 39

Meble ogrodowe, skrzynki, wiaderka, miski, doniczki

Styropian

17 06 04

Styropian budowlany oraz opakowaniowy

Folia budowlana

17 02 03

Folia budowlana

Odpady szklane

20 01 02

butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach

Odpady biodegradowalne:
kuchenne

20 01 08

obierki owoców i warzyw, skórki pomarańczy i bananów, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, pozostałość żywności,

Odpady biodegradowalne zielone

20 02 01

skoszona trawa, liście, gałęzie, chwasty

AGD RTV małogabarytowy

20 01 35*

20 01 36

telefony stacjonarne i komórkowe, kalkulatory, odtwarzacze mp3, odtwarzacze CD i DVD, żelazka, gofrownice, tostery, miksery, mikrofalówki, przewody i narzędzia elektryczne, klawiatury i myszki komputerowe

AGD RTV wielkogabarytowe

20 01 23

20 01 35*

20 01 36

Lodówki, pralki, zmywarki, elektryczne podgrzewacze wody, narzędzia elektryczne, telewizory, komputery, drukarki,

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów

Zużyte opony

16 01 03

Zużyte opony samochodowe, motocyklowe,

Gruz budowlany

17 01 01

17 01 02

17 01 03

17 01 07

17 01 80

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany oraz ceramiczny w ilości do 150 kg na rok w przeliczeniu na osobę zamieszkującą nieruchomość

Zmieszane odpady budowlane

17 09 04

worki po materiałach budowlanych, styropian brudny (styropian z kawałkami tynku), płyty kartonowo – gipsowe, wiaderka po cemencie i farbach, szkło płaskie, siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku,

Odzież i tekstylia

20 01 10

Zużyta odzież, tkaniny, pościel, tekstylia

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone np. ŚOR

15 01 10*

Opakowania po substancjach niebezpiecznych w tym po środkach ochrony roślin

Lampy fluoroscencyjne

20 01 21*

Żarówki energooszczędne małogabarytowe

Świetlówki długie

20 01 21*

Długie żarówki / świetlówki

Rozpuszczalniki

20 01 13*

Rozpuszczalniki

Oleje i tłuszcze

20 01 25; 20 01 26*

Oleje i tłuszcze jadalne oraz niebezpieczne

Odczynniki fotograficzne

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

Detergenty

20 01 29*; 20 01 30

Detergenty

Kwasy i alkalia

20 01 14*; 20 01 15*

Kwasy i alkalia

Baterie

20 01 33*, 20 01 34

Baterie i akumulatory małogabarytowe

Płyty kompaktowe CD/DVD

16 80 01

Płyty kompaktowe CD/DVD

Przeterminowane leki

20 01 31*; 20 01 32

Niewykorzystane lub przeterminowane leki

Chemikalia

20 01 27*; 20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

Odpady z utrzymania czystości miasta

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

 

Zasady korzystania z PSZOK

 1. W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie wskazane w w/w tabeli rodzaje odpadów komunalnych
 2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez właścicieli nieruchomości w Gminie Gorzów Śląski, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przyjmowane będą jedynie następujące rodzaje odpadów:
  1. odpady suche;
  2. odpady z tworzyw sztucznych nieopakowaniowe;
  3. odpady szklane;
  4. AGD RTV małogabarytowy;
  5. AGD RTV wielkogabarytowe;
  6. odpady wielkogabarytowe;
 4. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie z kategoriami określonymi w powyższej tabeli.
 5. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu, a w szczególności:
  1. odpady kuchenne powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach lub szczelnych workach biodegradowalnych;
  2. odpady niebezpieczne tj. smary, oleje, farby, rozpuszczalniki oraz inne w stanie ciekłym, powinny być dostarczane w szczelnych i zamkniętych pojemnikach;
 6. Długość odpadów zielonych np.: gałęzi, nie może przekraczać 0,5m.
 7. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po uzyskaniu od przekazującego odpady, informacji o adresie nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone.
 8. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu.
 9. Odpady dostarczone w sposób niezgodny z zasadami, a w szczególności odpady zmieszane nie zostaną przyjęte do PSZOK.
 10. Przyjęcie odpadów jest potwierdzane na formularzu przyjęcia odpadów.
 11. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
  1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
  2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia;
  3. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego;

 

Lokalizacja

PSZOK jest zlokalizowany w Krzyżanowicach przy składowisku odpadów.

 

Godziny otwarcia

 • w pierwszą i trzecią środę miesiąca od godziny 13:00 do 17:00
 • w drugą i czwartą sobotę miesiąca od godziny 9:00 do 13:00