OBWIESZCZENIE - zmiana sposobu segregacji odpadów komunalnych

Zmiana sposobu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Gorzów Śląski   jest wynikiem wprowadzonego przez Ministerstwo Środowiska Rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19), które ujednolica zasady segregowania odpadów na terenie całego kraju.

Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2017 r. jednak Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy wprowadzenia nowych zasad segregacji, ze względu na konieczność wygaszenia obowiązujących już umów z firmami odbierającymi odpady komunale od mieszkańców.

Ponieważ dotychczasowa umowa z firmą odbierającą odpady komunalne od mieszkańców obowiązywała do 31 grudnia 2017 r. Gmina Gorzów Śląski narzucony system segregacji odpadów jest zobowiązana wprowadzić od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 roku właściciel nieruchomości jest zobowiązany do segregowania odpadów w następujący sposób:

  • Papier
  • Szkło
  • Metal i tworzywa sztuczne
  • Bioodpady
  • Pozostałe po segregacji

Z uwagi na możliwość zagospodarowania bioodpadów i papieru we własnym zakresie, złożenie oświadczenia – „o rodzajach odpadów które są poddane odzyskowi na potrzeby własne” – pozwoli na niepodnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości którzy nie złożą oświadczenia powinni złożyć nową deklarację, tym samym ich nieruchomości zostaną wyposażone w kolejne pojemniki na papier oraz bioodpady – będzie wiązało się to z podniesieniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Pliki do pobrania