Obowiązki właściciela nieruchomości - gospodarowanie ściekami bytowymi

Obowiązki właściciela nieruchomości

Gospodarowanie ściekami bytowymi

 

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim przypomina właścicielom nieruchomości którzy eksploatują zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [art. 6 ust. 1] oraz Prawa ochrony środowiska [art. 152 ust. 1 i art. 378 ust. 3 pkt 3]

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy w szczególności:

 1. Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Burmistrza Gorzowa Śląskiego
 2. Zawarcie umowy na odbiór bytowych nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym stosowne pozwolenia
 3. Gromadzenie dowodów uiszczania opłaty za usługi odbioru ścieków bytowych (rachunki, faktury)

Podmioty posiadające zezwolenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego na poradzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych:

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „GOSKOM” Spółka z o.o., ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka
 2. Usługi Komunalne „SOBEK” Andrzej Sobek ul. Powstańców Śląskich 7 46-200 Kluczbork
 3. Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 13a, 46-310 Gorzów Śląski
 4. WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

Formularz zgłoszenia – podstawowe dane

 1. Formularz zgłoszenia składa właściciel nieruchomości
 2. Należy podać dane osobowe właściciela nieruchomości oraz lokalizację zbiornika / oczyszczalni
 3. Informacja w jakiej technologii został wykonany zbiornik / oczyszczalnia
 4. Czy zawarto umowę z firmą asenizacyjną – jeżeli tak to z jaką i kiedy
 5. Ile razy w roku jest opróżniany zbiornik

Należy pamiętać:

 1. Ścieków bytowych należy pozbywać się co najmniej raz na trzy miesiące
 2. Gromadzone rachunki / faktury za odbiór ścieków muszą potwierdzać regularność ich odbioru
 3. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych – zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 4. Nie można gromadzić w jednym zbiorniku ścieków bytowych ze ściekami z działalności rolniczej – gnojówką / gnojowicą
 5. Nie można wywozić ścieków bytowych na grunty rolne oraz odprowadzać ich do rowu lub innych miejsc poza zbiornik bezodpływowy
 6. Pozbywanie się ścieków bytowych niezgodnie z prawem podlega karze grzywny

Pliki do pobrania