PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100849 O – UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Przebudowa drogi gminnej nr 100849 O – ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim

 

 

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 8 maja 2020 r.
Nr umowy: FDS/G/7/2019/U/2020
Całkowite koszty inwestycji wg. umowy: 782.714,87 zł
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wg. umowy: 547.900,41 zł co stanowi 70 % wydatków kwalifikowanych Zadania.
Realizacja inwestycji: 2020 r.

Koszty po postępowaniu przetargowym: 777.048,47 zł.

Opis inwestycji:

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100849 O – ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim” zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim podzielonej na trzy odcinki o łącznej długości 471,98 mb.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych,
 • przebudowę systemu odwodnienia – remont kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe,
 • przebudowę przepustu drogowego,
 • budowę sieci oświetlenia drogowego na dwóch bocznych odcinkach ul. Powstańców Śl.,
 • wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zajazdów i chodników,
 • montaż elementów drogi (krawężniki, obrzeża, itp.),
 • przebudowę i korektę zjazdów indywidualnych,
 • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 na głównym odcinku ul. Powstańców Śląskich oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odcinkach bocznych (tzw. sięgaczach),
 • wykonanie nawierzchni chodników, zjazdów oraz poboczy utwardzonych z kostki betonowej,
 • wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe).

Dofinansowanie obejmuje również usługę nadzoru inwestorskiego realizacji robót.

W związku z realizacją zadania powstanie:

 • 144 mb chodnika o szer. 2 m (ok. 288 m2),
 • 308 mb jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,5 m (ok. 1695 m2),
 • 164 mb jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 5 m (1034 m2),
 • 260 mb pobocza utwardzonego kostka betonową (195 m2),
 • 2 linie elektroenergetyczne z 4 punkami oświetlenia drogowego na każdej z nich.

Roboty budowlane rozpoczęły się w pierwszej połowie sierpnia i zgodnie z poniższym harmonogramem maja zakończyć się w pierwszej połowie listopada b. r.

Zakres rzeczowy

Realizacja

Postęp prac

1

Roboty przygotowawcze i pomiarowe - branża drogowa i sanitarna

lipiec 2020

zrealizowano

2

Roboty rozbiórkowe - branża drogowa i sanitarna

sierpień 2020

zrealizowano

3

Roboty ziemne

sierpień 2020

zrealizowano

4

Roboty montażowe - branża sanitarna

sierpień 2020

zrealizowano

5

Roboty montażowe – branża elektryczna

sierpień 2020

zrealizowano

6

Pomiary elektryczne

sierpień 2020

zrealizowano

7

Elementy drogi

wrzesień 2020

zrealizowano

8

Roboty uzupełniające – branża drogowa

wrzesień 2020

zrealizowano

9

Podbudowy

październik 2020

zrealizowano

10

Nawierzchnie

październik 2020

zrealizowano

11

Roboty wykończeniowe

listopad 2020

 zrealizowano

12

Oznakowanie dróg

listopad 2020

 zrealizowano

Wykonawca robót budowlanych: REMOST Sp. z o.o., Sp. k., ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

Nadzór inwestorski: ATB-BUD 2, Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 7, 45-071 Opole.

Dokumentacja techniczna opracowana przez: Agnieszka Socha – Dłubak, Komorzno, ul. Główna 66, 46-250 Wołczyn.

 

Fotografie drogi przed przebudową:

 

 

 

Fotografie drogi w trakcie przebudowy:

 

 

Odbiór inwestycji:

 

 

Droga po przebudowie: