Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski

 

Gmina Gorzów Śląski otrzymała dofinansowanie Projektu pn.:

"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:

Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0013/17-00 (Aneks nr RPOP.05.02.00-16-0013/17-01)

 

Całkowity koszt projektu - 1.209.803,80 zł

Dofinansowanie - 999.999,99 zł

PROJEKT REALIZOWANY W PARTNERSTWIE Z GMINĄ RADŁÓW

Opis projektu:

Przedmiotem budowy jest Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim przy ulicy Mickiewicza na terenie przepompowni ścieków.

Prace w ramach tego zadania polegają na:

 • Sporządzeniu dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności
 • Wykonaniu przyłącza do sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i sanitarnej
 • Odwodnieniu placu manewrowego wraz zabudową zbiornika na deszczówkę
 • Wykonaniu fundamentu wagi najazdowej oraz pod wiatę na pojemniki
 • Oświetleniu terenu
 • Wykonaniu przyłącza elektrycznego
 • Montażu wagi najazdowej
 • Wykonaniu placów i dróg dojazdowych
 • Ogrodzeniu terenu
 • Montażu wiaty na pojemniki, kontenera na odpady niebezpieczne oraz kontenera socjalno-biurowego z salą edukacyjną
 • Montażu instalacji monitoringu
 • Dostawie pojemników na odpady
 • Nadzorze inwestorskim
 • Promocji PSZOK

Utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim będzie przyjmował następujące odpady:

 • papier;
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal;
 • szkło;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • płyty kompaktowe CD/DVD;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • odpady zielone;
 • odpady z tworzyw sztucznych nie opakowaniowe;
 • odpady ze styropianu;
 • folia budowlana;
 • odzież i tekstylia;
 • odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, żywice, środki czyszczące, detergenty, środki do konserwacji drewna i opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry rtęciowe).

Na terenie PSZOK zostanie utworzona sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży gdzie prowadzone będą działania edukacyjne popularyzujące selektywną zbiórkę odpadów, wykłady i projekcje filmów o tematyce ochrony środowiska.

Ponadto na terenie PSZOK będzie funkcjonował punkt wymiany rzeczy używanych. Będzie możliwość pozostawienia w punkcie sprawnych, a już niepotrzebnych urządzeń domowych – i pobrania innych użytecznych rzeczy.