07.10.2020 rok, Gorzów Śląski
Burmistrz Artur Tomala wraz z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiewgo Antonim Konopką oraz z Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Kariną Bedrunką dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi na znak oddania do użytku budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim" zostało dofinansowane ze środków
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPOP.03.00.00 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie: RPOP.03.02.00 Efektywność energetyczna
Poddziałanie: RPOP.03.02.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.