Gmina Gorzów Śląski na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) każdego roku podejmuje uchwałę odnośnie PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.

   Na początku każdego roku zostaje ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w tym m.in. na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach Gorzów Śląski, Uszyce i  Zdziechowice.

   Zgodnie z konkursem Gmina Gorzów Śląski przekazuje środki na wsparcie działalności klubów sportowym: LMKS Piast Gorzów Śląski, LZS Uszyce oraz LKS Prosna Zdziechowice.

   Wysokość środków ustalona jest na podstawie ilości grup wiekowych, które są prowadzone przez w/w Stowarzyszenia oraz  na bieżące utrzymanie obiektów, którymi wspomniane stowarzyszenia dysponują na podstawie użyczenia, a zatem nieodpłatnie przez Gminę Gorzów Śląski.

   Żaden z w/w klubów nie jest właścicielem obiektu, na którym prowadzi swoją działalność, właścicielem jest bowiem Gmina Gorzów Śląski, która wspiera działalność, między innymi klubów, poprzez nieodpłatne użyczenie tych obiektów. To na klubach, jako biorących do używania spoczywa obowiązek bieżącego utrzymania powierzonych obiektów i ponoszenia związanych z tym kosztów.

 

W ramach w/w programu tut. Gmina przekazała następujące wsparcie w latach 2016-2017:

1.       LMKS Piast Gorzów Śląski:

-          dotacje na wsparcie działalności  55.000,00 zł (2016), 46.000,00 zł (2017)

-          naprawa pokrycia dachowego na budynku szatni 7.500,00 zł (2017)

-          zakup bramek dla sekcji młodzieżowych 4.800,00 (2016)

2.       LZS Uszyce:

-          dotacje na wsparcie działalności  21.000,00 zł (2016), 22.000,00 zł (2017)

-          zakup traktorka do koszenia trawy 10.000,00 zł (2016)

-          remont szatni 1.467,49 zł (2016 środki przekazane z Funduszu Sołeckiego                       Uszyce*)

-          zakup ławek na boisko 1.999,42 zł (2017 środki przekazane z Funduszu                           Sołeckiego Uszyce*)

-          projekt boiska sportowego 8.000,00 zł (2014 – Budżet Gminy) – LZS Uszyce                    wykonało we własnym zakresie koncepcję przebudowy boiska sportowego koszt                6.000,00 zł.

Dodatkowo przeprowadzono wycinkę drzew wokół boiska, Stowarzyszenie LZS Uszyce w ramach wsparcia dostało zgodę na zagospodarowanie we własnym zakresie ściętych drzew.

3.       LKS Prosna Zdziechowice:

-          dotacje na wsparcie działalności  21.000,00 zł (2016), 22.000,00 zł (2017)

-          zakup pralki 1.449,00 zł (2016)

-          Wykonanie projektu na budowę studni głębinowej na boisku sportowym 6.650,0                zł (2016 środki przekazane z Funduszu Sołeckiego Zdziechowice*)

 

*Fundusz Sołecki – są to również pieniądze z budżetu Gminy Gorzów Śląski, które sołectwa mogą rozdysponować we własnym zakresie.

 

   Informujemy, iż przeprowadzenie dużych inwestycji wiąże się z zabezpieczeniem w budżecie Gminy odpowiednich środków. Gmina Gorzów Śląski w ramach dyscypliny finansowej wydaje środki racjonalnie, a co za tym idzie poszukuje wsparcia ze źródeł zewnętrznych, dzięki którym zmniejszają się wydatki z budżetu Gminy.  Możliwość uzyskania dotacji zewnętrznych jest obwarowana wieloma warunkami, które należy spełnić aby uzyskać wsparcie. Gmina Gorzów Śląski posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poparte wieloma sukcesami/realizacjami.

Brak możliwości uzyskania wsparcia z dotacji zewnętrznych skutkuje m.in. odroczeniem inwestycji.

Przeprowadzenie jakiejkolwiek  inwestycji w Gminie Gorzów Śląski poprzedzone jest głosowaniem Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego (jako organu uchwałodawczego - Radni), która to decyduję większością głosów o tym, czy dana inwestycja będzie realizowana. Burmistrz (organ wykonawczy) odpowiedzialny jest za prawidłowe wykonanie podjętych decyzji Rady Miejskiej.

 

     Informujemy również, że projekt sporządzony przez Gminę Gorzow Śląski dla LZS Uszyce nie przepadł, gdyż został zgłoszony do nadzoru budowlanego jako planowana inwestycja. Faktem jest, że wydane środki przez LZS Uszyce na własny projekt nie przyniosły efektu w postaci projektu technicznego nadającego się do wydania pozwolenia na budowę i złożenia wniosku o dofinansowanie. Stanowiły bowiem jedynie koncepcję. Dopiero projekt przygotowany i zapłacony przez Gminę spełniał wymogi prawa budowlanego, na który uzyskano stosowne pozwolenie, które było niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu unijnego na operację w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020  za pośrednictwem LGD Górna Prosna. Wniosek został odrzucony ze względu na negatywną ocenę zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Górna Prosna, ponieważ w obecnej edycji programu nie przewiduje się dofinansowań do modernizacji boisk sportowych (data złożenia wniosku o dofinansowanie 21.11.2016).

   Informujemy, że inwestycja pn. „Budowa szatni z infrastrukturą, trybunami i oświetleniem boiska sportowego w Uszycach – zapewnienie odpowiednich warunków do kultury fizycznej” (boisko) została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzów Śląski – z warunkiem realizacji po zdobyciu dofinansowania z jakiegokolwiek programu zewnętrznego – gdyż wartość tego zadania w całości to 950.000,00 zł (około 705 tyś. zł to koszt budowy szatni z trybunami oraz zagospodarowanie terenu wokoło, pozostała kwota to m.in. droga dojazdowa).

   Mając powyższe na uwadze warto zauważyć, że informacja zamieszczona przez przedstawicieli klubu sportowego LZS Uszyce nie jest prawdziwa przez co może naruszać dobre imię Gminy Gorzów Śląski i działających w jej imieniu organów, a także stanowić przestępstwo zniesławienia.