KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA INFORMUJE O OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI I PRZEKAZYWANIA WPŁAT NA FUNDUSZE PRODUKTÓW ROLNO- SPOŻYWCZYCH

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Opolu informuje, iż z mocy art. 45 i 46 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 624  z późn. zm.) z mocy prawa wstąpił w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Rynku Rolnego i przejął administrowanie funduszami promocji produktów rolno- spożywczych utworzonych na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160).

 

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący niżej wymienioną                działalność zobowiązani są do składania deklaracji i tym samym przekazywania wpłat na fundusze produktów rolno- spożywczych, które powołane zostały w celu wspierania marketingu rolnego oraz wzrostu spożycia i promocji produktów rolno- spożywczych.

 

O składania i naliczani wpłat na poszczególne fundusze zobowiązane są następujące podmioty:

  1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zakresie uboju świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu.
  2. Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017  poz. 1221), którzy prowadzą działalność  gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec i drobiu.
  3. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa i gryki.
  4. Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy o VAT, w celu przetworzenia lub odprzedaży lub wytwarzają owoce i warzywa.
  5. Przedsiębiorcy będący podatnikami od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, bądź prowadzących działalnośc w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, bądź prowadzących działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na stronie www.kowr.gov.pl udostępnia deklaracje wpłaty na fundusze promocji produktów rolno- spożywczych, które należy złożyć do Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczania, pobierania i przekazania wpłat na fundusze promocji- w przypadku woj. opolskiego do Terenowego Oddziału KOWR w Opolu, ul. 1 Maja 6 45-068 Opole. Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Wraz z e złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji .    

 

Równocześnie chcemy poinformować, że podmioty dotychczas składające deklaracje i posługujące się numerem CRP nadanym przez Agencję Rynku Rolnego (ARR)zobowiązane są do rejestracji w ewidencji przedsiębiorców (EP), który uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. Możliwość posługiwania się numerem CRP w kontaktach z KOWR ma zastosowanie do momentu uzyskania przez podmiot numeru producenta rolnego nadany w krajowym systemie ewidencji producentów (EP) jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku.  

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji udzielając wszelkich informacji pod nr Tel.: 77 40 00 00 wew. 908, 995, 991.