INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

 

INFORMACJA
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO
z dnia  5 października 2018 roku.

 

 

dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.


            Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.93.2018 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 5 października 2018 rok w sprawie : konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje o poddaniu konsultacjom projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
            Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 ze zm.) w sprawie projektu w/w uchwały.

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 19 października 2018 roku.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Kamil Surowiec podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uwagi, opinie proponowanych zmian w programie współpracy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub przesłać na poniższy adres do dnia 19 października  2018 roku:

 

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Ul. Wojska Polskiego 15

46- 310 Gorzów Śląski

Z dopiskiem „Konsultacje”


                                                                         BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

                                                                                            ARTUR TOMALA

Pliki do pobrania