Informacja o wszczęciu postępowania admnistracyjnego

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wod podziemnych z istniejącej studni na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 13/7 Obręb Jamy.

Pliki do pobrania