Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr PO.ZUZ.2.421.500.2019.SR

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kaliszu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych  ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych z drogi krajowej nr 42 na odcinku Dębina-Praszka do wód powierzchniowych tj, rzeki Piaska i rowów.

Pliki do pobrania