„Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego”

 

 

Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 26 września 2023r. uchwalił program ochrony powietrza (POP) dla województwa opolskiego- Uchwała nr LVII/592/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego w  sprawie określenia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”,

Z dniem 11 października 2023 r. w życie weszła powyższa uchwała i w perspektywie do 2026 roku będą realizowane działania, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza.

Działania zaplanowane do realizacji w Programie ochrony powietrza dla województwa opolskiego mają na celu uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł, które w największy sposób oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami w zakresie wpływu poszczególnych źródeł emisji na wysokość stężeń substancji w powietrzu, głównymi kierunkami działań naprawczych powinna być redukcja emisji z sektora komunalno-bytowego (pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych).

Wysokie wskaźniki uzyskanego efektu ekologicznego, a co za tym idzie polepszenie jakości powietrza na terenie województwa opolskiego, wskazują na poprawność zadań przyjętych w obecnie obowiązującym Programie Ochrony Powietrza (dalej POP lub Program). W przeciągu ostatnich 3 lat, ilość mieszkańców dotkniętych zanieczyszczeniem powietrza na obszarach, na których zanotowano przekroczenia zmniejszyła się w strefie opolskiej o:

- 69% dla pyłu zawieszonego PM10,

- 27% dla pyłu zawieszonego PM2,5

-12% dla B(a)P

oraz 3% dla B(a)P w strefie miasta Opole

Ilość gmin, na terenie których wystąpiły przekroczenia zmniejszyła się o 3 dla B(a)P, 4 dla pyłu PM10.Jedyny wzrost zanotowano w przypadku pyłu PM2,5 (o 3 gminy). Należy jednak zauważyć, że gminy objęte przekroczeniami w zakresie pyłów są położone na terenie powiatów, które wolniej osiągają zakładane w 2026 roku efekty ekologiczne.Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Program zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. POP zawiera informację dotyczącą Planu Działań Krótkoterminowych czyli System informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń oraz wprowadzania określonych działań jest oparty na trzech poziomach ostrzegania:

Poziom 1 – ostrzeżenie dotyczące ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych

lub docelowych zanieczyszczeń w powietrzu;

Poziom 2 – dotyczący wystąpienia przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa

lub ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

w powietrzu;

Poziom 3 – dotyczący wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego lub ryzyka

wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Dokumenty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa  Opolskiego:

UCHWAŁA NR LVII/592/2023 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2023R. W SPRAWIE OKREŚLENIA AKTUALIZACJI ,,Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim. Raport za 2023