CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY

Gorzów Śląski to miasto będące siedzibą gminy miejsko wiejskiej położonej w północno- wschodniej części województwa opolskiego. Najwyżej położony punkt w gminie zlokalizowany jest na południowy zachód od miejscowości Goła, na Płaskowyżu Helenowskim, natomiast najniżej usytuowany jest obszar położony w dolinie rzeki Prosny, w rejonie miejscowości Goła. 

Powierzchnia Gminy Gorzów Śląski wynosi 154,12 km2, z czego 18,68 km2 położonych jest w granicach administracyjnych miasta. Natomiast pozostałą cześć gminy stanowią 14 sołectw: Budzów, Dębina, Goła, Jamy, Jastrzygowice, Kobyla Góra, Kozłowice, Krzyżanowice, Nowa Wieś, Pakoszów, Pawłowice, Skrońsko, Uszyce i Zdziechowice. 

Położenie gminy w regionie jest korzystne, Wpływ na to mają szczególne walory naturalne oraz usytuowanie w pobliżu granic czterech województw: opolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i śląskiego, a także niedaleko miasta Opole, przez które przebiegają ważne szlaki transportowe: drogowe, kolejowe oraz wodne.

Gmina Gorzów Śląski leży na pograniczu dwóch jednostek geologicznych: monokliny przedsudeckiej i monokliny śląska- krakowskiej. Podłoże geologiczne terenu gminy stanowią utwory jury i trzeciorzędu, które przykryte są od powierzchni zmiennej miąższości warstwą utworów czwartorzędowych zarówno plejstoceńskich i holoceńskich.
Budowa geologiczna gminy, zaznaczająca się w szczególności zdecydowaną przewagą utworów piaszczystych i piaszczysto- żwirowych genezy wodnolodowcowej i lodowcowej oraz piaskowców, mułowców, iłowców i iłów dolno i środkowojurajskich stwarza warunki do prowadzenia eksploatacji surowców mineralnych dla potrzeb lokalnej gospodarki.
Złoże piasków czwartorzędowych w Krzyżanowicach położone jest na północny- zachód od miejscowości Krzyżanowice. Przedmiotem eksploatacji jest piasek dla celów budowlanych.
Na terenie gminy występują także udokumentowane złoża torfu. Zlokalizowane są w obszarach zasobowych Prosna- Bezula i Prosna- jelonki. Nie są jednak eksploatowane z uwagi na funkcję jaką pełnią w obiegu przyrodniczym.   

Gmina Gorzów Śląski leży w obrębie jednostki morfologicznej zwanej Wyżyną Woźnicko- Wieluńską. Jednostka ta ma zasadniczy wpływ na urozmaicone ukształtowanie terenu. Pod względem morfologicznym obszar gminy cechuje się rzeźbą o charakterze falisto- pagórkowatym i pagórkowatym w środkowej i południowej części gminy. 

Gleby Gminy Gorzów Śląski wykształciły się z utworów pochodzenia czwartorzędowego wodnolodowcowego, aluwialnego oraz z utworów pochodzenia jurajskiego. Doliny rzeczne zajęte są przez gleby hydrogeniczne: torfy, gleby mułowo- torfowe oraz mady. Gleby Gminy reprezentowane są głównie przez następujące typy: gleby brunatne, gleby bielcowe, czarne ziemie i hydrogeniczne ww.