Dnia 8.12.2021 r. odbyło się spotkanie z radnymi gminy Gorzów Śląski. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza  w samorządach województwa opolskiego”     @ LIFE GIE/PL/000398 -LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL - www.opolskie.pl/projekt-life realizowanego w ramach programu @LIFE - https://powietrze.opolskie.pl .

Beneficjentem koordynującym projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego natomiast współbeneficjentem @Gmina Gorzów Śląski www.gorzowslaski.pl . Cały projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i współfinansowany przez @Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl .

W ramach spotkania radnym gminy Gorzów Śląski zostały przybliżone główne cele i złożenia projektu pn. „ Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”. Jednym z głównych celów projektu jest zwiększenie zdolności       i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego w działaniach naprawczych zawartych w @Programie Ochrony Powietrza - www.opolskie.pl/program-ochrony-powietrza , podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie zachowań proekologicznych wśród lokalnej społeczności.

Na spotkaniu poruszono również zagadnienie @Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - www.gunb.gov.pl/aktualnosc/centralna-ewidencja-emisyjnosci-bunynkow-ceeb , @Programu Ochrony Środowiska -www.opolskie.pl/program-ochrony-srodowiska na lata 2021-2027 przyjętego przez radnych województwa opolskiego w dniu 30.11.2021 r. oraz zmian do @uchwały antysmogowej czysteogrzewanie.pl/podstawy/uchwały-antysmogowe .Radni jako przedstawiciele mieszkańców Gminy Gorzów Śląski zostali również poinformowani o kolejnych działaniach podejmowanych w ramach projektu m.in. o spotkaniach z mieszkańcami gminy Gorzów Śląski organizowanych w 2022 r., o konieczności przeprowadzania kontroli źródeł ciepła.
W ramach zadań podejmowanych w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu wspólnie musimy dążyć do jak największej redukcji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł komunalno – bytowych.