OGŁOSZENIE - w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lokalnego Planu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lokalnego Planu Rewitalizacji

 

 

Informujemy, że uchwałą NR XXVI/178/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 listopada 2016 r. Gmina Gorzów Śląski przyjęła do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gorzów Śląski na lata 2016 – 2020, który ma znaczenie strategiczne nad przywróceniem funkcji i odnową najbardziej zniszczonych obszarów gminy. Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Gminy Gorzów Śląski www.bip.gorzowslaski.pl w zakładce \ organy gminy \ Rada Miejska \ Uchwały Rady Miejskiej \ Uchwały Rady Miejskiej 2014 – 2018 \ Uchwała nr XXVI/178/2016 lub w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski.

W związku z powyższym Burmistrz Gorzowa Śląskiego zaprasza zainteresowanych właścicieli nieruchomości objętych planem rewitalizacji do udziału w naborze wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 10.2 Inwestycje Wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014 – 2020, który odbędzie się w drugim kwartale 2017 roku.

 

http://bip.gorzowslaski.pl/m32/k118-Uchwaly-Rady-Miejskiej-2014-2018/a3453-Uchwala-nr-XXVI-178-2016-w-sprawie-zmiany-Lokalnego-Programu-Rewitalizacji-Gminy-Gorzow-Slaski-na-lata-2016-2020