Zakończenie inwestycji - wymiana kotła w MGOK

 

Informujemy o zakończonym zadaniu inwestycyjnym pn. Likwidacja indywidualnego źródła ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi budynku miejsko - gminnego ośrodka kultury w Gorzowie Śląskim.

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszy Unijnych poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 05.05 Ochrona powietrza.

Celem inwestycji jest poprawa jakości powietrza w gminie Gorzów Śląski.

W ramach inwestycji zostało wymienione stare źródło ogrzewania tj. kocioł węglowy na nowe źródło ogrzewania tj. kocioł gazowy kondensacyjny oraz został ocieplony strop w budynku MGOK.

Wykonawca zadania:

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej Wod-Kan. C.O. i Gazowej Jerzy Sklorz

 

Całkowity wartość zadania 120.765,84 PLN

Koszty kwalifikowalne w wysokości 45.446,00 PLN

Dofinansowanie 34.497,92 PLN