POMOC KRAJOWA DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY, ŻYTA, JĘCZMIENIA, OWSA, PSZENŻYTA, MIESZANEK ZBOŻOWYCH, RZEPAKU LUB RZEPIKU

ARiMR od 06.10.2023 r. rozpoczęła nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, który spełnił warunki przyznania pomocy, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. poz. 762, 928 i 1320), i mimo tego nie otrzymał tej pomocy.

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na wniosek tego producenta złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe) lub e-mailowo: info@arimr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oleśnie informuje o możliwości składania wniosków o pomoc dla producentów zbóż i roślin oleistych , przez tych producentów, którzy ubiegali się o przyznanie tego wsparcia w ramach naboru prowadzonego między 1 czerwca a 31 lipca 2023 r., spełnili warunki, ale nie otrzymali dofinansowania.

Z uwagi, że część rolników którzy składali wnioski o w/w pomoc ze względu na wyczerpanie  środków z budżetu, tej pomocy nie otrzymali, Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło do Komisji Europejskiej o zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków z pomocy krajowej, taka zgoda została udzielona.

 Jednocześnie ze względu na inne źródło finansowana tej pomocy, niezbędne jest złożenie nowego wniosku o pomoc.

 Wnioski, rolnicy mogą składać do 31 października 2023, osobiście w Biurze Powiatowym  ARiMR w Oleśnie, za pośrednictwem poczty, lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Szczegółowe informacje i formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-kukurydzy-zyta-jeczmienia-owsa-pszenzyta-mieszanek-zbozowych-rzepaku-lub-rzepiku