Petycja o próbę wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

Informujemy, że w dniu 13.09.2017 r., na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, wpłynęła petycja do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 1 1lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 870), w/w petycja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycja został zarejestrowana (zadekretowana) pod numerem IZS-IV.152.1.2018, stosownie do § 6 ust. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14 poz. 67)

Pliki do pobrania