Plan gospodarki niskoemisyjnej

logo.jpeg

 

Trujemy sami siebie

 

Zakończyły się prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Wypracowane w ramach tego dokumentu wyniki ukierunkują działania samorządu Miejskiego na przyszłość. Bo jest nad czym pracować….

Choć wydaje się nam, że żyjemy w czystym środowisku to jesteśmy w błędzie.

Występujące zanieczyszczenia powietrza w Gminie spowodowane są przede wszystkim przez przewagę węgla jako paliwa do ogrzewania budynków mieszkalnych.

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zaliczyć należy przede wszystkim piece i piony kominowe gospodarstw domowych, kotłownie węglowo-koksowe oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. Ponad 43% energii pierwotnej pochodzi z różnego rodzaju odmian węgla kamiennego oraz z drewna (ok. 6%).  Węgiel i drewno są  paliwami, które podczas spalania emitują najwięcej pyłów spośród dostępnych paliw. Jednym ze składników pyłów jest benzo(a)piren.  

Na terenie Gminy Gorzów Śląski główną substancją, której dopuszczalne stężenia średnioroczne przekraczają normę to benzo(a)piren.

Benzo(a)piren - B(a)P – jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Jest to substancja rakotwórcza, mutagenna, działająca na rozrodczość i niebezpieczna dla środowiska. Może powodować dziedziczne wady genetyczne, a także upośledzać płodność. Działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

 

Dlatego dbając o system grzewczy w naszym domu wpływamy na jakość powietrza w bezpośrednim otoczeniu i  troszczymy się o zdrowie nasze i naszych bliskich.

 

Szczegółowe informacje na temat zanieczyszczenia powietrza w Gminie oraz planowanych działań znajdują się w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej na stronie internetowej www.gorzowslaski.pl

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w prace nad opracowaniem tego dokumentu. Teraz przed nami zadanie: pozyskanie dofinansowania na realizację planowanych działań, aby stopniowo, małymi ale systematycznymi krokami dotrzeć do czystego powietrza w naszej gminie.

Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu:

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzów Śląski

Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

 

 

logo.jpeg

 

NISKA EMISJA


Wygląda na to, że koniec okresu grzewczego stał się faktem. Warto podsumować ostatni rok i zastanowić się nad usprawnieniami na kolejny. Choć zima w tym roku nie dokuczyła w wyjątkowy sposób, to i tak po wioskach i miastach snuł się dym i zapach z domowych kotłowni… tu drewno, tam węgiel, tu miał, tam plastik …


Czy na pewno jesteśmy świadomi tego co to jest ? Dym z palenisk domowych (składowa obok zanieczyszczeń z samochodów, tzw. niskiej emisji) zawiera różne szkodliwe pyły i substancje takie jak: tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, zanieczyszczenia organiczne, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) włącznie z benzo(α)pirenem, dioksyny i furany oraz węglowodory alifatyczne, aldehydy i ketony, a także metale ciężkie. Im gorszej jakości paliwo tym gorszy skład dymu unoszącego się nad domem. Ten dym, z pozoru symbol ciepła i domowego ogniska, może wywoływać choroby: astmę oskrzelową, kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego, a nawet bezpłodność. Zanieczyszczenia mogą pogarszać stan chorych cierpiących z powodu przewlekłych chorób serca czy układu oddechowego (w powiązaniu z zachorowaniem na obturacyjne zapalenie płuc) i alergii. W skrajnych przypadkach prowadzą do nadciśnienia i zawału serca. Mogą także zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.
Długotrwałe narażenie na niską emisję działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. W jej wyniku pojawiają się wady genetyczne u dzieci, a także częściej występuje u nich ostra choroba układu oddechowego.
Czy to wystarczy aby myśleć rozsądnie …?
Zanieczyszczenie to sami możemy ograniczyć. Podstawą jest świadomość, że ważne jest działanie i
zmiany w każdym gospodarstwie domowym.
Pierwszym krokiem jest zadanie sobie pytania:
• Co mogę zrobić sam/sama w swoim otoczeniu?
• Czy mogę ograniczyć zużycie ciepła potrzebnego dla ogrzania mojego domu/mieszkania: czy
mój dom jest ocieplony, czy okna są szczelne, czy przez dach nie ucieka ciepło ?
Drugim krokiem jest spojrzenie na źródło ciepła:
• Czym ogrzewam i w jakim stanie technicznym jest kocioł c.o. w moim domu, czy przypadkiem
nie powinien zostać zamieniony na nowy ?
• Czy nie mogę wykorzystać do ogrzewania zamiast węgla np. gazu czy odnawialnych źródeł
energii ?
Proces modernizacyjny jest kosztowy, dlatego Gmina Gorzów Śląski w latach 2015 -2020 będzie aplikować o środki z dostępnych programów oferujących wsparcie na ten cel dla indywidualnych odbiorców.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

 

 

logo.jpeg

Informujemy, że Gmina realizuje projekt pn.:

 

Poprawa jakości powietrza w gminie Gorzów Śląski

 

Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Ankietyzacja do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

dla Gminy Gorzów Śląski

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i zwrot do Urzędu Miejskiego. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast  stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza. Wzór ankiety jest udostępniony do pobrania poniżej. Dodatkowe  informacje  uzyskacie  Państwo  w  Urzędzie  Miejskim w Gorzowie Śląskim pod  nr  tel. 34/ 3505710 wew. 58.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim, pok. Nr 21, przesłać pocztą na adres: Ecovidi, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ecovidi.gorzowslaski@gmail.com w terminie do 1 marca 2015 r.

Dodatkowo prowadzona jest na terenie gminy ankietyzacja poprzez przedstawicieli wykonawcy Planu tj. pracowników firmy ECOVIDI Piotr Stańczuk z Krakowa.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

 

                                                                                     Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                Artur Tomala

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

logo.jpeg

Informujemy, że Gmina realizuje projekt pn.:

 

Poprawa jakości powietrza w gminie Gorzów Śląski

 

Plan jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Całkowita wartość projektu: 27.921,00 zł

Wysokość dofinansowania:  23.732,85 zł

 

Celem Projektu jest m.in.:

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych;
  • Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • Redukcji zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

Wszystkie te elementy przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gorzów Śląski.

 

W efekcie jego realizacji  Gmina opracuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający:

  • identyfikację problemów dotyczących emisji zanieczyszczeń w Gminie,
  • zaproponowanie działań na szczeblu gminnym dla osiągnięcia celów wyznaczonych powyżej,

w tym zadania  nieinwestycyjne (takie jak promowanie gospodarki niskoemisyjnej itp.) oraz inwestycyjne związane ze:

  • zużyciem energii w budynkach/instalacjach (ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych oraz oświetlenia ulicznego)
  • zużyciem energii w transporcie,
  • produkcją energii na bazie zasobów lokalnych. 

 

  • Wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, określone zostaną źródła finansowania oraz plan wdrażania.

 

W ramach opracowywanego Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację gazów cieplarnianych, ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dotyczące wdrażania i monitorowania Planu oraz działania promujące tworzenie Planu. 

 

Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to ważny krok do poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Pliki do pobrania