AZBEST 2019 - wnioski do 21 czerwca 2019r.!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Przeznaczony jest dla gmin działających na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Właściciel nieruchomości pokrywa wydatki związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego!

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gorzów Śląski.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2019r. w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim na formularzu, który można pobrać w tut. urzędzie (pok. 21a, II piętro) lub ze strony internetowej.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

 

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Gorzów Śląski o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim,
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21a, tel. 34 35 05 710 wew. 58.

                                                                               Burmistrz Gorzowa Śląskiego
                                                                                                                                                      

                                                                         /-/ Artur Tomala

Pliki do pobrania