Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

 

Osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości, z których usuwane są drzewa na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do burmistrza, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew*.
* Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.


Organ w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu sprawdzenia stanu faktycznego w terenie.

Po dokonaniu oględzin organ (burmistrz) w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie.

Burmistrz może przed upływem 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, dzięki czemu drzewo będzie można usunąć szybciej.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Wydanie decyzji administracyjnej, w której wniesiono sprzeciw do wycinki stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Zmianie uległy też obwody pni. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm (topole, wierzby, klon jesionolistny, klon srebrzysty), 65 cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny), 50 cm (pozostałe gatunki drzew).

Pliki do pobrania