Zabiegi ograniczania liczebności populacji owadów liściożernych w lasach

       Stosownie do Decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu z 25 marca 2024 roku, znak WOR.7126.14.2024, informuje się o planowanych zabiegach aktywnej ochrony drzewostanów w związku z zagrażającym trwałości lasu występowaniem owadów liściożernych.

       Przeprowadzone w 2023 r. postępowanie prognostyczne wskazuje, iż w bieżącym roku na obszarze województwa opolskiego intensywna rójka (masowy pojaw) chrabąszczy majowego i kasztanowca obejmie drzewostany 6. nadleśnictw. Aktywność żerowa postaci doskonałych (imagines) tych chrząszczy w latach rójkowych doprowadza do gołożerów w koronach niemal wszystkich gatunków drzew i krzewów liściastych. Owady doskonałe żerują również na delikatnych igłach modrzewia, a także zjadają kwiatostany sosny i świerka. Natomiast permanentne żery pędraków (stadium larwalnego) na systemach korzeniowych roślin liściastych i iglastych uniemożliwiają uzyskanie oraz utrzymanie trwałego odnowienia lasu. Owady doskonałe żerują również na delikatnych igłach modrzewia, także zjadają kwiatostany sosny i świerka. Przepadłe uprawy czy permanentnie uszkadzane przez pędraki młodniki, które już powinny wchodzić w kolejne fazy rozwojowe i zgodnie z założeniami ustawowymi spełniać rolę wielofunkcyjną oraz ekologiczną (ochronną), nadal pozostają jako na ogół nieodnowione powierzchnie otwarte.

 

    Zabiegi ograniczania liczebności imagines chrabąszczy w okresie kulminacji rójki pozwolą skutecznie zapobiec defoliacji koron oraz złożeniu przez samice jaj do gleby, a tym samym rozrzedzić liczebności przyszłych pędraków, umożliwiając uzyskanie trwałego odnowienia lasu.

 

     W grupie foliofagów sosny, których masowe występowanie powoduje negatywne skutki, zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne oraz społeczne, wyraźnie dominującą pozycję nadal zajmuje osnuja gwiaździsta. Osobliwością wzmożonych pojawów tej rośliniarki jest ich wyjątkowa długotrwałość. Silne żery larw osnui gwiaździstej powtarzające się dwu- lub trzykrotnie doprowadzają do zamierania drzewostanów.

 

     W sytuacji wyżej opisanych zagrożeń dla stabilności ekosystemów leśnych ze strony chrabąszczy, osnui gwiaździstej oraz kuprówki rudnicy, na podstawie empirycznie uzyskanych danych, podjęto decyzję o przeprowadzeniu zabiegów ograniczających liczebności ich populacji z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu lotniczej aparatury atomizerowej ULV, typu Micronair.

 

     Ograniczanie nadmiernej liczebności chrabąszczy planowane jest na terenie Nadleśnictwa Brzeg - 540 ha (2 pola zabiegowe), Olesno - 75 ha (2 pola zabiegowe), Rudziniec - 410 ha (3 pola zabiegowe), Strzelce Opolskie - 155 ha (4 pola zabiegowe), Turawa - 92 ha (1 pole zabiegowe) i Opole - 518 ha (2 pola zabiegowe). Natomiast zabiegi ograniczające nadmierną liczebność larw osnui gwiaździstej planowane są w Nadleśnictwie Lubliniec na 1 polu zabiegowym o powierzchni 75 ha oraz na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie - 27 ha (2 pola zabiegowe).

 

     Zabiegi ograniczania liczebności imagines chrabąszczy prowadzone będą w III dekadzie kwietnia i I dekadzie maja, natomiast akcja ograniczania liczebności populacji osnui gwiaździstej realizowana będzie od połowy I dekady maja.

 

     Ograniczanie populacji owadów liściożernych będzie prowadzone agrolotniczą aparaturą ULV (ultraniskoobjętościową) Micronair, z zastosowaniem insektycydu o nazwie handlowej MOSPILAN 20 SP (substancja czynna: acetamipryd) aplikowanym w dawkach zgodnie z etykietą:

 

     Preparat MOSPILAN 20 SP jest insektycydem w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Wobec ludzi jest szkodliwy dopiero po połknięciu. Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 14 dni. Środek ten nie ma okresu prewencji, który określa czas jaki musi upłynąć od momentu jego zastosowania do dnia, w którym na obszarze, na którym zastosowano środek nie powinni przebywać ludzie oraz zwierzęta.

     Mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wykonania zabiegów z właściwym wyprzedzeniem w formie ogłoszeń wywieszonych w miejscach publicznych. Powierzchnie przewidziane do oprysku oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi.