NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Gorzów Śląski w 2022 roku

Informujemy o naborze wniosków z zakresu dofinansowania do utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gorzów Śląski w 2022 roku. 

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Gorzów Śląski dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości !!!

 

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać

w terminie do 15 kwietnia 2022 roku

 

w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, sekretariat (I piętro) na formularzu wniosku, dostępnym w urzędzie i na stronie internetowej: https://gorzowslaski.pl w zakładce: OCHRONA ŚRODOWISKA→AZBEST

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Planowany termin realizacji zadania :
sierpień - wrzesień 2022 roku


Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim – pokój nr 26 lub pod numerem tel. 34 3505710 wew. 158

 

                                                                                                                                                       /-/ Rafał Kotarski
                                                                                                                                              Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Pliki do pobrania