Obwieszczenie w sprawie kontroli

 

OBWIESZCZENIE

KONTROLA

KONTROLA SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI,

 WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,

ZGODNOŚĆ UŻYTKOWANEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA ZE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĄ.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje,

ŻE W DNIACH  06 PAŹDZIERNIKA DO 30 LISTOPADA 2022 ROKU

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim przeprowadzą kontrole nieruchomości położonych na terenie wsi                                                                    

USZYCE                                                                                                       

Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności:

  1. Segregację odpadów w zakresie:

-  wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych,

-  prawidłowości zbierania i segregacji powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych,

-  pozbywania się zgromadzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,

-posiadania oraz pojemności kompostownika, jeżeli został zgłoszony w Deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1. 2. Odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gorzów Śląski

- w przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej na danym terenie - obowiązek przyłączenia
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
- w przypadku braku sieci kanalizacyjnej na danym terenie - obowiązek wyposażenia
nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych,
bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków,
- zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Gorzów Śląski wraz z dowodami uiszczania opłat za te usługi.

  1. Sprawdzenie zgodności użytkowanego źródła ciepła lub spalania paliw z deklaracją, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. z 2021r poz. 554, z późn. zm.).

                                                               /-/ BURMISTRZ,  RAFAŁ KOTARSKI

 

Zarządzenie w sprawie: przeprowadzania kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy Gorzów Śląski