Wsparcie dla inwestora

WSPARCIE NA POZIOMIE KRAJOWYM

W latach 2021-2027, poza RPO, fundusze ze środków UE na poziomie krajowym zostaną przeznaczone między innymi na: badania, innowacje, przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat i ochronę środowiska, energetykę, cyfryzację, edukację i sprawy społeczne.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich znajdziesz https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

OPIEKA POINWESTYCYJNA W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI

 

Z myślą o dobrym klimacie inwestowania w gminie Gorzów Śląski pracownicy Urzędu miejskiego pomagają w przejściu procedur administracyjnych oraz służą wiedzą nt. możliwości zagospodarowania tereny i technicznych warunków działek przeznaczonych pod inwestycje.

Jednocześnie Burmistrz osobiście przez cały czas nadzoruje przebieg poszczególnych etapów zakładania i prowadzenia inwestycji w gminie, w każdym momencie będąc również do dyspozycji inwestora.

 

Działania wspierające inwestorów w całym procesie inwestycyjnym:

  • pomoc inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy,
  • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych części gminy oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • pomoc w procesie reinwestycji- dostosowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aranżowanie spotkań z właścicielami gruntów inwestycyjnych,
  • angażowanie przedsiębiorców w lokalne i ponadlokalne wydarzenia społeczne, umożliwiając promocję firm i budowanie ich lokalnej tożsamości,
  • pośredniczenie w kontaktach przedsiębiorców z podmiotami wspierającymi obsługę inwestorów na szczeblu ponadlokalnym,
  • wsparcie przy staraniach o rozszerzenie terenów inwestycyjnych,
  • utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej (podstawą jest budowa sieci wodociągowych oraz modernizacja i przebudowa dróg),
  • stałe utrzymywanie kontaktów władz samorządowych z przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami poprzez kontakty bezpośrednie, telefoniczne oraz spotkania robocze i okolicznościowe.

  

Zachęty regionalne

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki to działająca od 2007 roku jednostka Samorządu Województwa Opolskiego. Jej głównym zadaniem jest pobudzanie aktywności gospodarczej, tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu oraz obsługa inwestorów. OCRG współpracuje ze wszystkimi samorządami na terenie województwa opolskiego oraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki,

45-075 Opole, ul. Krakowska 38,

0048 77 403 36 00, biuro@ocrg.opolskie.pl

 

Zachęty krajowe

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

PAIiH S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już  działają. PAIiH oferuje szybki dosytęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo- prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12

0048 22 34 98 00