Dofinansowanie do usuwania AZBESTU w 2020 roku

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gorzów Śląski w 2020 roku

 

Informujemy o naborze wniosków z zakresu dofinansowania do utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gorzów Śląski w 2020 roku. 

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Gorzów Śląski dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów. Dotacja może być udzielona na zadanie, które nie zostało zakończone przed złożeniem wniosku.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości !!!

 

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać

w terminie do 3 kwietnia 2020 roku

 

w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, sekretariat (I piętro) na formularzu wniosku, dostępnym w urzędzie i na stronie internetowej www.gorzowslaski.pl – zakładka: ochrona środowiska - azbest

 https://gorzowslaski.pl/m421/k19-AZBEST/a2213-Dofinansowanie-do-usuwania-AZBESTU-w-2020-roku

 

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Gorzów Śląski
o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Planowany termin realizacji zadania :
1 lipca - 19 października 2020 roku.


W przypadku, gdy wniosek Gminy Gorzów Śląski nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim – pokój nr 21a lub pod numerem tel. 34 3505710 wew. 58

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

/-/ mgr inż. Artur Tomala

 

 

Załączniki:

 

 

 

Pliki do pobrania