PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 

 

 

 

 

 PUNKT INFORMACYJNY 

 

Informacje i pytania dotyczące programu "Czyste Powietrze" można uzyskać pod adresem e-mail: czystepowietrze@wfosigw.opole.pl

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY:

e-mail: czystepowietrze@gorzowslaski.pl

 

 

 

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)

Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.

 Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

 

 

 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze"

 

Spotkanie informacyjne Programu priorytetowego „Czyste Powietrze"

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  przeprowadzi spotkanie informacyjne z zakresu Programu priorytetowego NFOŚiGW „Czyste Powietrze”,

w dniu 8 października 2018r. godz. 1800

 

Miejsce spotkania: Sala Wiejska w Pawłowicach, Pawłowice 74

 

Program Czyste Powietrze dotyczy dofinansowania nowych źródeł ciepła
i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Celem programu jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 +)

 

Ważne !!!

Nabory wniosków prowadzone są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53, 45 – 018 Opole

tel. (77) 45 37 611

https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania