NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Gorzów Śląski w 2021 roku

 

Informujemy o naborze wniosków z zakresu dofinansowania do utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gorzów Śląski w 2021 roku. 

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Gorzów Śląski dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Dotacja może być udzielona na zadanie, które nie zostało zakończone przed złożeniem wniosku.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości !!!

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać

w terminie do 16 lipca 2021 roku

w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, sekretariat (I piętro) na formularzu wniosku, dostępnym w urzędzie i na stronie internetowej www.gorzowslaski.pl – zakładka: ochrona środowiska - azbest

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Planowany termin realizacji zadania :
30 września – 29 października 2021 roku.


Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim – pokój nr 26 lub pod numerem tel. 34 3505710 wew. 158

                                                                                                                                                                                                       /-/ mgr Mariusz Nieckarz

                                                                                                                                                                                                        Pełniący funkcję Burmistrza

Pliki do pobrania